top of page
เล่าเรื่องศัลยกรรมตาสองชั้น

แนะนำวิธีการทำผ่าตัดตาสองชั้น   รวมถึงการรีวิวในช่วงเวลาต่างๆ 

เคสหมออรรถพร

เคสผ่าตัดที่ทำๆมา  มีหลากหลายเคส ทำตา ทำจมูก ปากบาง หูกาง ตัดปีก และอื่นๆ พร้อมทั้งอธิบายการรักษา ผลของการรักษา พร้อมทั้งแนวทางใหม่ๆทางการผ่าตัดที่ไม่ควรพลาด

เรื่องเล่าทางการแพทย์

เล่าเรื่องโรค เล่าเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี  สาระข้อมูลทางการอัพเดทตลอด

ความรู้แยกตามแผนก

อายุรกรรม

โรคหัวใจ  ต่อมไร้ท่อ การติดเชื้อ 

ตา

ตาแดง ตาอักเสบ ม่านตาอักเสบ

ศัลยกรรม

ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่

Sign up for our newsletter

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Physiology

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Microbiology

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Phamacology

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

Consulting

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Read More >

รอบรู้เรื่องศัลยกรรม

ศัลยกรรมปาก

Read More

ศัลยกรรมหูกาง

Read More

ศัลยกรรมถุงใต้ตา

Read More

โรคของคนสูงอายุ

โรคหัวใจ

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

โรคความดันโลหิตสูง

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

โรคเบาหวาน

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Medicine

Events

Describe what you offer here. Add a few choice words and a stunning pic to engage your audience and get them to click. 

All events >

Parties

Describe what you offer here. Add a few choice words and a stunning pic to engage your audience and get them to click. 

All parties >
bottom of page