ตำราจักษุวิทยา

1. Essential Anatomy and Physiology

 • ลูกตา การหักเห 63 diopters

 • เกิดจาก cornea 43

 • แก้วตา 20 diopters

 • แบ่งเป็น 2 ส่วน

 • Antr - ถึง lens

 • ยังแบ่งเป็น antr chamber (หน้าต่อ iris) และ postr chamber

 • Postr

 • มีส่วน vitreous

 • ส่วนผนัง จากด้านใน retina, choroid และ cornea

ลูกตา ประกอบด้วย

 1. Conjunctiva

 2. Tenon's capsule

 3. Cornea

 4. Filtration angle

 5. Sclera

 6. Uveal tissue

 7. Lens

 8. Vitreous

 9. Retina

 10. Optic disc

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Uveitis and Immunological Disorders

1. Targets in Ocular Allergy 2. Dry Eye : Inflammation of the Lacrimal Functional Unit 3. Ocular Cicatricial Pemphigoid 4. Immunodulation for Corneal Transplantation Reference PDF Uveitis and Immunolo