ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 39 วันที่ 18 Practical points to guide dyslipidemia manage'

18 พ.ย. 2563

Practical Points

  1. Obtain a complete lipid profile

  2. Look for secondary causes

  3. Lifestyle vs medication

  4. know indications and goals

  5. All statins are not the same

  6. Pay attention to side effects

  • Lipoproteins and Cardiovascular disease พบหลักฐานยืนยันว่า Cholesterol-rich apo B-containing lipoproteins ทำให้เกิด atherogenesis

  • การลดระดับ LDL-C เป็น most effective therapy ในการลด atherosclerotic cardiovascular disease

  • Lipoproteins มี 6 กลุ่ม


Lipoproteins มี 6 กลุ่ม
Lipoproteins มี 6 กลุ่ม

1.46/26.31

0 views0 comments

Recent Posts

See All