ผ่าตัดรักษาโรคต้อเนื้อ Pterygium

0 views0 comments

Recent Posts

See All

ตำราจักษุวิทยา

1. Essential Anatomy and Physiology ลูกตา การหักเห 63 diopters เกิดจาก cornea 43 แก้วตา 20 diopters แบ่งเป็น 2 ส่วน Antr - ถึง lens ยังแบ่งเป็น antr chamber (หน้าต่อ iris) และ postr chamber Postr มี

Uveitis and Immunological Disorders

1. Targets in Ocular Allergy 2. Dry Eye : Inflammation of the Lacrimal Functional Unit 3. Ocular Cicatricial Pemphigoid 4. Immunodulation for Corneal Transplantation Reference PDF Uveitis and Immunolo