เครื่องดมยา Datex-Ohmeda

Updated: Aug 26

Function การทำงานของเครื่องดมยาประกอบด้วย

  1. Vaporizers

  2. Monitor

  3. Scavenging system ทั้งหมดรวมกันเรียกว่า anesthesia workstation

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน

  1. Electrical unit และหลังๆ จะเริ่มมีแบบ computer เข้ามาร่วมด้วย

  2. Pneumatic unit
Reference

  1. เครื่องดมยาสลบ

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Understanding Anesthesia Equipment

1.Medical Gas Cylinders and Containers 2. Medical Gas Pipeline Systems 3. Suction Equipment 4. Oxygen Concentrators 5. The Anesthesia Machine 6. Vaporizers Reference OPDF Understanding Anesthesia Equ

Equipment in Anesthesia and Critical Care

1. Medical Gases 1.1 Vacuum insulated evaporator 1.2 Cylinder manifolds 1.8 Scarvenging 2. Airway equipment 3. Breathing systems 4. Ventilators 5. Delivery of anesthetic agents 6. Monitoring equipment