เครื่องดมยา Datex-Ohmeda

Function การทำงานของเครื่องดมยาประกอบด้วย

  1. Vaporizers

  2. Monitor

  3. Scavenging system ทั้งหมดรวมกันเรียกว่า anesthesia workstation

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน

  1. Electrical unit และหลังๆ จะเริ่มมีแบบ computer เข้ามาร่วมด้วย

  2. Pneumatic unit

Reference

  1. เครื่องดมยาสลบ

0 views0 comments