top of page

ประเมิน 7 กุญแจดอกสำคัญ ก่อนทำตาล่าง

  • ก่อนจะรักษาทำผ่าตัดแก้ปัญหา หางตาห้อย หรือ หางตาหย่อนของถุงใต้ตา หรือ ตาล่าง เราต้องประเมินก่อนว่า ลักษณะก่อนทำ เป็นอย่างไร

  • อายุมากขึ้น เราจะพบว่า ตาล่าง จะเริ่มหย่อน บางคนหย่อนมาก จนดูเหมือนตาแหกลงมา เห็นเยื่อบุตาขาวด้านใน หรือบางคนอาจจะเกิดจากหลังทำผ่าตัดตาล่าง ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน


ประเมินทิศทาง ระหว่างกระดูกโหนกแก้ม กับผิวลูกตาReference

  1. O A Retrospective Review of Patients Undergoing Lateral Canthoplasty Techniques to Manage Existing or Potential Lower Eyelid Malposition: Identification of Seven Key Preoperative Findings

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Glaucoma : Then & Now อ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ - Docquity 4 Basic pathophysiology of glaucoma volume loss - neuron หายไป loss ตั้งแต่ ganglion ใน retina OCT ช่วยประเมินและ f/u คนไข้ Localized loss - ต

bottom of page